Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Administratiestudio.nl

Bij de uitvoering van opdrachten door Administratiestudio.nl voor haar opdrachtgevers worden onderstaande algemene voorwaarden gehanteerd.

Artikel 1 – Algemeen
Lid 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Lid 2. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.

Lid 3. Opdrachtnemer: Administratiestudio.nl.

Lid 4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtovereenkomst.

Lid 5. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Lid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Lid 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer nadrukkelijk van de hand gewezen.

Lid 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming van de opdrachtovereenkomst
Lid 1. De opdrachtovereenkomst komt tot stand op één van de navolgende wijzen en tijdstippen:

Sub a. hetzij, indien een opdrachtovereenkomst wordt toegestuurd, op het moment waarop opdrachtnemer de aan opdrachtgever toegestuurde en door opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtovereenkomst heeft terug ontvangen;

Sub b. hetzij, indien geen opdrachtovereenkomst wordt toegestuurd, op het moment waarop een door opdrachtnemer gedaan aanbod door opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling, per e-mail of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

Sub c. hetzij, indien de door opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van opdrachtnemer, op het moment waarop opdrachtnemer met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Sub d. De opdrachtovereenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtovereenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Lid 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.

Lid 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Lid 4. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling of per e-mail gedaan.

Artikel 4 – Medewerking door de opdrachtgever
Lid 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

Lid 2. Indien de gegevens en bescheiden niet of niet tijdig worden verstrekt, is opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

Lid 3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle gegevens en bescheiden te verstrekken, waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht van belang is of kan zijn.

Lid 4. Opdrachtgever is voorts gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de opdracht van belang kunnen zijn.

Lid 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

Lid 6. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden met een formele status, zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen, aan opdrachtgever geretourneerd. Waar noodzakelijk voor onderbouwing van de deugdelijkheid van verrichte werkzaamheden worden van deze originele bescheiden kopieën opgenomen in de werkdossiers.

Lid 7. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Lid 8. De door opdrachtgever verstrekte gegevens en bescheiden worden door opdrachtnemer niet langer bewaard dan nodig is met het oog op de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (zeven jaar).

Lid 9. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de opdrachtovereenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen computer- en telefoonfaciliteiten. Met betrekking tot ter beschikking gestelde (computer)faciliteiten, is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van voldoende backup van gegevens en systemen en beveiligingsmaatregelen.

Lid 10. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdrachtovereenkomst te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtovereenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht
Lid 1. Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Lid 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

Lid 3. Opdrachtnemer is slechts bevoegd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, indien daaromtrent tussen partijen overeenstemming bestaat, tenzij uit aard, inhoud of strekking van de opdracht voortvloeit dat opdrachtnemer daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming bevoegd is dan wel naar het oordeel van opdrachtnemer de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.

Lid 4. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van opdrachtnemer om de opdracht tijdig en correct uit te voeren.

Lid 5. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Het toestemmingsvereiste geldt niet indien het verrichten van meer werkzaamheden valt binnen de zorgplicht van opdrachtnemer. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtovereenkomst, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien de hiervoor bedoelde werkzaamheden zijn verricht ter voldoening aan de voor opdrachtnemer uit artikel 5.1 voortvloeiende verplichtingen, is opdrachtnemer bevoegd die werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook al ontbreken de hiervoor bedoelde aantekeningen.

Lid 6. Voor zover de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van (belasting)advies, zal dat (belasting)advies gebaseerd zijn op de stand van de in Nederland geldende wetgeving en rechtspraak, zoals die redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld bij opdrachtnemer op het moment van het uitbrengen van het (belasting)advies. Bij het uitbrengen van het (belasting)advies zal derhalve geen rekening gehouden worden met eventuele nadien optredende wijzigingen in de hiervoor bedoelde wetgeving en rechtspraak, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Lid 7. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties voor accountants- en administratiekantoren uitgevaardigde frauderichtlijnen.

Lid 8. Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan in papieren vorm en/of digitale vorm met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van opdrachtnemer.

Artikel 6 – Geheimhouding
Lid 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

Lid 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Lid 3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Lid 4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Lid 5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1, 6.2 en 6.3, is opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom
Lid 1. De rechten met betrekking tot (geestes-)producten, die door opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, spreadsheets, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door opdrachtnemer krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Lid 2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking, vermenigvuldiging of exploitatie van de in artikel 7.1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Lid 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.2 is opdrachtgever bevoegd de in artikel 7.1 bedoelde producten aan een derde ter beschikking te stellen, voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens deskundig oordeel over de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, mits:

Sub a. de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaand geschil over de uitvoering van bedoelde werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen partijen ondanks redelijk gevoerd overleg binnen redelijke tijd geen oplossing is bereikt;

Sub b. de derde deskundig is op het vakgebied waartoe de betreffende werkzaamheden behoren en die als zodanig door opdrachtnemer voldoende representatief wordt geacht;

Sub c. opdrachtgever tevoren opdrachtnemer informeert over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard van de aan deze te verstrekken opdracht en aangeeft welke producten hem ter beschikking zullen worden gesteld.

Artikel 8 – Overmacht
Lid 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Lid 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 9 – Honorarium
Lid 1. Het honorarium voor de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door opdrachtnemer gehanteerde uurtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere kosten alsmede de kosten van de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden – niet in het honorarium inbegrepen en worden zij afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Lid 2. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Lid 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Lid 4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Lid 5. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met de in 9.1 bedoelde kosten.

Lid 6. Het uurtarief van de opdrachtnemer wordt minstens volgens de jaar-op-jaar methode aan het begin van elk kalenderjaar verhoogd volgens de door het CBS gepubliceerde “Consumentenprijsindex Alle Huishoudens” met basisjaar 2006 = 100.

Artikel 10 – Betaling
Lid 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta (Euro’s) door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Lid 2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

Lid 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van EUR 85,-, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.

Lid 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Opdrachtgever is gehouden aan dat verlangen te voldoen. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen en/of een voorschot te betalen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Lid 5. Opdrachtnemer is bevoegd ten behoeve van opdrachtgever vervaardigde of bewerkte stukken of bescheiden terug te houden totdat opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de opdracht of de (voortijdige) beëindiging van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan, behoudens indien en voor zover het kennelijk belang van opdrachtgever zich daartegen verzet.

Lid 6. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met opdrachtovereenkomst met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

Lid 7. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de bij opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.

Lid 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 11 – Reclames
Lid 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

Lid 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

Lid 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Lid 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 12 – Leveringstermijn
Lid 1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

Lid 2. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de opdrachtgever verstrekt, en de medewerking die wordt verleend.

Lid 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13 – Opzegging
Lid 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

Lid 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Lid 3. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in het artikel met betrekking tot betaling van deze voorwaarden bepaalde.

Lid 4. De overeenkomst mag door ieder der partijen schriftelijk (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

Lid 5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

Lid 6. Indien door (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Lid 7. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij, onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Lid 8. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Lid 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een extern administratiekantoor kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van drie (3) maal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Lid 2. De in dit artikel vastgestelde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor rechtstreeks een beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

Lid 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.

Lid 4. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.

Lid 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Lid 6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

Lid 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Artikel 15 – Vervaltermijn
Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 – Conversie
Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 17 – Nawerking
De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 18 – Strijdige clausules
In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtovereenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtovereenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 19 – Overname personeel
Geen van partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de andere partij in dienst neemt is gehouden aan die andere partij tenminste de wervingskosten te voldoen die de andere partij zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.

Artikel 20 – Doorlopende machtiging elektronische aangiften
Opdrachtgever verleent opdrachtnemer de volledige zeggenschap om namens en in plaats van opdrachtgever op te treden. Deze machtiging geldt voor alle handelingen in relatie tot de Belastingdienst. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens waarop opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden baseert. Opdrachtgever wordt gebonden jegens de fiscus door de werkzaamheden van opdrachtnemer namens en in plaats van opdrachtgever.

Artikel 21 – Wijziging algemene voorwaarden
Lid 1. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De door opdrachtnemer gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Lid 2. Indien opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 22 – Contractsoverneming/vrijwaring
Lid 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

Lid 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

Artikel 23 – Onafhankelijkheid
Opdrachtnemer heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers.
Om opdrachtnemer in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van opdrachtgever, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 24 – Internetgebruik
Lid 1. Tenzij partijen anders overeenkomen zal de communicatie (verzenden en ontvangen van berichten al dan niet voorzien van bijlagen) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in het kader van (de uitvoering van) de opdacht (tevens) kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post. Die communicatie geschiedt onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Sub a. het verzenden en ontvangen van berichten door middel van elektronische post is uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van informatie en niet voor het uitwisselen van tot de andere partij gerichte wilsverklaringen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

Sub b. een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde, indien de afzender (door middel van elektronische post) een bevestiging van ontvangst van het bericht door de geadresseerde heeft ontvangen of hem anderszins van ontvangst van het bericht door de geadresseerde blijkt;

Sub c. ingeval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door de afzender verzonden bericht bepalend.

Lid 2. Opdrachtnemer staat niet in voor juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van elektronische post verzonden bericht.

Lid 3. Opdrachtnemer zal redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de inhoud van door middel van elektronische post verzonden berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen, maar kan niet ervoor instaan dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden.

Lid 4. Indien de uitvoering van de opdracht (tevens) geschiedt met behulp van elektronisch dataverkeer, hetzij omdat partijen zulks overeengekomen zijn, hetzij omdat opdrachtnemer daartoe krachtens de wet gehouden is, zal opdrachtnemer redelijkerwijs van hem te nemen maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van gegevens, zowel in de verhouding tot opdrachtgever als in de verhouding tot derden, storing of vertraging dan wel verminking of wijziging van gegevens optreedt. Opdrachtnemer heeft echter geen invloed op de datacommunicatiemiddelen en/of computersystemen door middel waarvan het elektronisch dataverkeer plaatsvindt, zodat opdrachtnemer geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van het gebruik van elektronisch dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 25 – Privacybescherming
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor dat doel gebruikt waarvoor persoongegevens zijn verkregen. De verwerking is gemeld bij College Bescherming Persoongegevens onder nummers 1281491 en 1281509. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. U heeft het recht inzage te krijgen in uw gegevensverwerking.

Artikel 26 – Afstand van rechten
Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van opdrachtnemer onder deze overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 27 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Lid 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

Lid 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

 

Algemene voorwaarden geldig per 01 januari 2011.